Jonas Persson Gedda

Jonas Persson Gedda – lantmätare i Västerbotten och Österbotten 1667–1697

                                                             Åke Berggren

 

Jonas Persson Gedda var en synnerligen produktiv lantmätare i Västerbotten och Österbotten under senare delen av 1600-talet. Det är dock inte det intryck man får när han omnämns i litteraturen och i lantmäteriets söktjänst ”Historiska kartor”. Där uppges han bara vara upphovsman till enstaka kartor från Västerbotten. Geddas kartor från Österbotten har blivit mer omskrivna, åtminstone på senare år. Vidden av hans samlade produktion har dock varit svår att överblicka, inte minst för att många av hans kartor från Västerbotten felaktigt har tillskrivits andra personer.

Vid den maritimhistoriska konferensen ”Bottnisk kontakt XX” i Karleby den 14–16 februari 2020 uppmärksammades denne bortglömde lantmätare och hans efterlämnade kartor. I konferensrapporten, som publicerades i februari 2022, finns bland annat en redogörelse över Jonas Persson Geddas yrkesverksamhet inklusive en förteckning över samtliga kända kartor han upprättat. Arrangören av konferensen, K. H. Renlunds museum i Karleby, har välvilligt gett sin tillåtelse att artikeln om Jonas Persson Gedda får publiceras på Pitebygdens forskarförenings hemsida. Här framgår även hur rapporten i sin helhet kan beställas från museet.