STADGAR

Pitebygdens Forskarförenings stadgar

Antagna 24 januari 1983 och reviderade den 19 april 1988, 23 oktober 1991,
21 maj 2005, 19 mars 2018, mars 2021 och mars 2022

§ 1 Namn

Föreningens namn är Pitebygdens Forskarförening.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att främja och höja intresset för bygde-, person och släktforskning i allmänhet och i Pite Älvdal i synnerhet, samt att lokalt arbeta för bättre betingelser för sådan forskning.

§ 3 Medlemmar

 • Föreningens medlemmar utgörs av de som erlägger den vid årsmötet fastställda medlemsavgiften. Sty­relsen äger dock rätt att pröva nytt eller fortsatt medlemskap. Årsavgiften för nästkommande kalender­år fastställs på ordinarie årsmöte.
 • Utträde ur föreningen sker genom anmälan. Medlem anses även ha utträtt ur föreningen om avgift inte erlagts senast den 1 juli.
 • Medlem har rätt att utan särskild kostnad använda Pitebygdens Forskarförenings samlingar i föreningens lokaler då dessa är öppna för forskning.
 • Medlemmar ska åtnjuta rabatt på avgifter och priser på föreningens tjänster och saluförda produkter. Avgifter, priser och rabatter fastställs av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 4 Styrelse

 • Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, kassör, tre ledamöter och två suppleanter. Årsmötet väljer ordförande och kassör för två år, dock så att efter första året sker val antingen av ordförande/ kassör.
 • Styrelsen väljs för en tid av två år, dock så att efter första året sker nyval av två ledamöter och en suppleant, samt efter andra året nyval för resterande del av styrelsen och en suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
 • Funktionärer som inte är styrelseledamöter kan adjungeras till sammanträde. Dessa äger då yttrande­rätt och förslagsrätt men ej rösträtt.
 • Styrelsen kan delegera uppgifter inom eller utom sig om den så finner lämpligt. Motion skall tillställas styrelsen skriftligt senast åtta veckor före årsmötet. Styrelsen har rätt att yttra sig över motionen samt komma med förslag till åtgärd.

§ 5 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst hälften av styrelsen så påfordrar. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut av val sker enligt §12.

§ 6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter, verkställer dess beslut, omhänderhar penningmedel, bereder de ärenden som skall behandlas på föreningens möten samt bevakar föreningens intressen.

§ 7 Ordförandens uppgifter.

Ordföranden har det övergripande ansvaret, leder styrelsens arbete, utformar med sekreteraren för­slag till dagordningar, kallar till möten, är föreningens ansikte utåt vid kontakt med myndigheter, andra organisationer och massmedia. Är tillsammans med kassören föreningens firmatecknare.

§ 8 Sekreterarens uppgifter

Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelse- och föreningsmöten. Utformar tillsammans med ordförande dagordningar.

§ 9 Kassörens uppgifter

Kassörens skall handha föreningens kassa och räkenskaper samt inkassera medlemsavgifter. Fören­ingens räkenskaper skall omfatta kalenderår och avslutas per den 31 december. Är tillsammans med ordföranden föreningens firmatecknare.                                                              

 § 10 Årsmöten

Årsmöte hålles inom första kvartalet. Kallelse och material delges medlemmarna minst 14 dagar före mötet via medlemstidningen Ätt & Bygd. Kallelse och material finns även på föreningens hemsida och Facebook

Övriga möten anordnas när styrelsen så finner påkallat, eller när minst 1/3 av medlemmarna så önskar.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande att leda förhandlingarna.
 • Val av sekreterare att föra protokoll.
 • Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
 • Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande.
 • Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
 • Föredragning av föreningens ekonomi.
 • Revisorernas utlåtande.
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår.
 • Val av styrelseledamöter.
 • Val av ordförande.
 • Val av kassör.
 • Val av två revisorer och revisorssuppleant för innevarande kalenderår.
 • Val av tre ledamöter i valberedning av vilka en utses som sammankallande.
 • Behandling av motioner inkomna minst två månader före årsmötet.
 • Nya styrelsen informerar om verksamheten.

§ 11 Kallelse till föreningsmöte

Kallelse till föreningsmöte utfärdas av styrelsen och delges föreningsmedlemmar minst 8 dagar före mötet via medlemstidningen Ätt & Bygd och / eller hemsidan och Facebook. I kallelsen skall lämnas uppgift om vid mötet förekommande ärenden.

§ 12 Beslutsordning

Vid föreningsmöte och styrelsesammanträde fattas beslut och val med enkel majoritet (undantag från denna bestämmelse är de frågor som stadgas i §§ 16 och 17). Varje föreningsmedlem respektive styrelsemedlem äger en röst. Beslut förrättas öppet. Val förrättas med slutna sedlar om så begärs. Vid omröstning med lika röstetal gäller den mening som tjänstgörande ordföranden företräder. Vid val med lika röstetal avgör lotten. Rösträtt får vid föreningsmöte inte utövas med fullmakt.

§ 13 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av revisorerna. Till årsmötet skall de avge ett utlåtande, som skall innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 14 Valberedning

Valberedning skall förbereda förekommande val genom att utarbeta och vid årsmötet presentera nomineringsförslag.

§ 15 Hedersmedlem

Hedersmedlem kan på förslag av styrelsen utses på årsmöte eller föreningsmöte. Denna person skall inom och utom föreningen i särskilt betydande grad ha uppfyllt föreningens ändamål enligt § 2. He­dersmedlem betalar inte årsavgift.

§ 16 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande föreningsmöten med minst fjorton dagars mellanrum. Förslaget skall vid båda mötena stödjas med minst två tredjedels majoritet av vid möten närvarande medlemmar.

§ 17 Föreningens Upplösning

För upplösning av föreningen krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande årsmöten. Förslaget skall vid båda mötena stödjas med minst tre fjärdedels majoritet av vid möten närvarande medlemmar. I händelse av föreningens upplösning skall dess arkiv och övriga samlingar överlämnas till annan förening, institution, offentligt arkiv enligt sista mötets beslut. Eventuellt befintliga medel disponeras även enligt sista mötets beslut.